Menu Sluiten

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.havenlauwersoog.nl). Haven Lauwersoog is een handelsnaam van Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog BV en is ingeschreven bij de KvK Groningen onder nummer 02058985.

Gebruik
Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is grote zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Haven Lauwersoog is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Haven Lauwersoog behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Haven Lauwersoog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Haven Lauwersoog kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op deze website en de informatie bij Haven Lauwersoog.
De Bezoeker van deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De Bezoeker is ten aanzien van deze website en de informatie slechts bevoegd de website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Haven Lauwersoog 2010) duidelijk zichtbaar te zijn.

De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van deze website mag worden opgeslagen, gereproduceerd in een andere website of worden geframed. De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haven Lauwersoog, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen www.havenlauwersoog.nl en enige andere (internet)site, (meta)search engine of computernetwerk. Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze disclaimer zijn verleend, zijn voorbehouden. Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

E-mail
Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele attachments) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Haven Lauwersoog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Techniek
Deze website is ontworpen voor schermgrootte 1024×768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla Firefox (versie 1.5 of hoger) en Microsoft Internet Explorer (versie 6.0 of hoger).