Menu Sluiten

Missie

Missie

Haven Lauwersoog is een buitendijkse haven, die streeft naar een levendige, attractieve en multifunctionele invulling van haar diensten en producten.

Doelstellingen

De doelstelling van Haven Lauwersoog is gericht op groei en winstgevendheid en is het bovenal levensvatbaar maken en houden van de haven. Hierbinnen vervult de visserij een belangrijke rol.

Strategie

De voorziene groei en winstgevendheid wordt in principe gerealiseerd door een kostendekkende exploitatie van de haven. Verbreding van de basis is voor de lange termijn noodzakelijk. Hiertoe zal samenwerking met externe partijen worden gezocht. De verbreding van de basis moet passen in ons profiel van duurzaamheid.

Uitgangspunten

  • Het creëren van een levendige, attractieve en multifunctionele haven;
  • Onze bedrijfsdoelstelling is zorgdragen voor een gezonde havenexploitatie;
  • In een levensvatbare haven worden alle uitgaven voor klein en groot onderhoud gedekt uit de exploitatie. De haven hanteert kostendekkende tarieven voor de aangeboden diensten;
  • De haven biedt een thuisbasis aan talrijke vissersvaartuigen. Zolang er levensvatbare visserij is die gebruik wil maken van de haven Lauwersoog, spant de haven zich in voor aanleg- en overslagmogelijkheden voor de visserij in de haven;
  • Binnen de grenzen van onze bedrijfsdoelstelling streeft Haven Lauwersoog naar het stimuleren van duurzame visserij;
  • Om de havenexploitatie voor de toekomst veilig te stellen, werkt haven Lauwersoog aan verbreding van de haveninkomsten door het aanbieden van aanlegmogelijkheden en overige voorzieningen aan de recreatieve passantenvaart;
  • Ten behoeve van een gezonde havenexploitatie streeft haven Lauwersoog naar optimale gronduitgifte voor bedrijvigheid die past binnen de ontwikkeling van de haven als thuisbasis voor visserij én die zich verdraagt met een haven die ten dele bestemd is voor passerende recreatievaart en bezoekers over land;
  • Haven Lauwersoog streeft naar een havenbeheer dat optimaal is uit zowel het perspectief van een gezonde exploitatie, als dat van service voor de diverse havengebruikers.

Meer over onze visie, strategie en uitgangspunten kunt u terugvinden in ons jaarverslag.

www.havenlauwersoog.nl/images/jaarverslag_2010.doc